Loading...
 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej...


Przewód doktorski

Wszczęcie przewodu doktorskiego- należy złożyć dokumenty:
  1. podanie (wniosek) do Dziekana Wydz. MiNI o wszczęcie przewodu z podaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej oraz podanie tytułu rozprawy i nazwiska promotora, ewentualnie promotora pomocniczego oraz proponowanych egzaminów doktorskich
  2. kandydat może być zwalniony z egzaminu z języka nowożytnego, jeśli posiada certyfikat (patrz Rozporządzenie MNiSW, Załącznik nr 1(external link)) lub ma ukończone studia w danym języku. Należy dołączyć podanie o zwolnienie z egzaminu oraz certyfikat lub dyplom
  3. koncepcja (plan) pracy doktorskiej
  4. opinia promotora o rozprawie (czego dotyczy, stopień zaawansowania) z podaniem jej tytułu
  5. spis publikacji
  6. odpis dyplomu magisterskiego
  7. życiorys
  8. kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na Wydziale MiNI.
Wskazane jest, aby osoba starająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego na Wydz. MiNI przed wystąpieniem do Dziekana w tej sprawie zaprezentowała swoje wyniki naukowe na jednym z Seminariów Wydziałowych.
Rozprawa doktorska redakcja-Zarządzenie Rektora PW nr 11/2017(external link)Przewody prowadzone według ustawy obowiązującej od 2011 roku.


Informatyka


1. Agnieszka Jastrzębska

Streszczenie w języku polskim
Abstract in English
Recenzja prof. Janusza Kacprzyka (IBS PAN)
Recenzja prof. Ewy Skubalskiej-Rafajłowicz (Politechnika Wrocławska)

2. Grzegorz Ostrek

Streszczenie w języku polskim
Recenzja prof. Leszka Chmielewskiego (SGGW)
Recenzja prof. Tomasza Zielińskiego (Akademia Górniczo-Hutnicza)

3. Magdalena Partycja Jasionowska

Streszczenie w języku polskim
Recenzja prof. Ewy Piętki (Politechnika Śląska)
Recenzja prof. Piotr Augustyniak(Akademia Górniczo-Hutnicza)

4. Michał Okulewicz

Streszczenie w języku polskim
Recenzja prof. Krzysztofa Krawca (Politechnika Poznańska)
Recenzja prof. Leszka Rutkowskiego (Politechnika Częstochowska)

Matematyka


1. Piotr Bies

Streszczenie w języku polskim
Recenzja dr hab. Tomasza Cieślaka (IMPAN)
Recenzja dr hab. Anny Ochal (Uniwersytet Jagielloński)

2. Dariusz Socha

Streszczenie w języku polskim
Recenzja dr hab. Anny Jaśkiewicz (Politechnika Wrocławska)
Recenzja dr hab. Mariusza Michty (Uniwersytet Zielonogórski)

3. Michał Gaczkowski

Streszczenie w języku polskim
Recenzja Prof. Tadeusza Iwańca (Syracuse University)
Recenzja Prof. Paweła Strzeleckiego (Uniwersytet Warszawski)

Page last modified on Środa 08 Marzec, 2017 10:45:40 CET