Loading...
 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej...


Przewód doktorski

Wszczęcie przewodu doktorskiego- należy złożyć dokumenty:
  1. podanie (wniosek) do Dziekana Wydz. MiNI o wszczęcie przewodu z podaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej oraz podanie tytułu rozprawy i nazwiska promotora, ewentualnie promotora pomocniczego oraz proponowanych egzaminów doktorskich
  2. kandydat może być zwalniony z egzaminu z języka nowożytnego, jeśli posiada certyfikat (patrz Rozporządzenie MNiSW, Załącznik nr 1(external link)) lub ma ukończone studia w danym języku. Należy dołączyć podanie o zwolnienie z egzaminu oraz certyfikat lub dyplom
  3. koncepcja (plan) pracy doktorskiej
  4. opinia promotora o rozprawie (czego dotyczy, stopień zaawansowania) z podaniem jej tytułu
  5. spis publikacji
  6. odpis dyplomu magisterskiego
  7. życiorys
  8. kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na Wydziale MiNI.
Wskazane jest, aby osoba starająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego na Wydz. MiNI przed wystąpieniem do Dziekana w tej sprawie zaprezentowała swoje wyniki naukowe na jednym z Seminariów Wydziałowych.
Rozprawa doktorska redakcja-Zarządzenie Rektora PW nr 11/2017(external link)Przewody prowadzone według ustawy obowiązującej od 2011 roku.


Informatyka


1. Agnieszka Jastrzębska

Streszczenie
Abstract in English
Recenzja prof. Janusza Kacprzyka (IBS PAN)
Recenzja prof. Ewy Skubalskiej-Rafajłowicz (Politechnika Wrocławska)

2. Grzegorz Ostrek

Streszczenie
Recenzja prof. Leszka Chmielewskiego (SGGW)
Recenzja prof. Tomasza Zielińskiego (Akademia Górniczo-Hutnicza)

3. Magdalena Partycja Jasionowska

Streszczenie
Recenzja prof. Ewy Piętki (Politechnika Śląska)
Recenzja prof. Piotr Augustyniak(Akademia Górniczo-Hutnicza)

4. Michał Okulewicz

Streszczenie
Recenzja prof. Krzysztofa Krawca (Politechnika Poznańska)
Recenzja prof. Leszka Rutkowskiego (Politechnika Częstochowska)

5. Karol Walędzik

Streszczenie
Recenzja prof. Janusza Kacprzyka (iBS PAN)
Recenzja prof. Romana Słowińskiego (Politechnika Poznańska)

6. Piotr Panasiuk

Streszczenie
Recenzja prof. Andrzeja W. Mitasa (Politechnika Śląska)
Recenzja Dr hab. inż. Michała Chorasia (UTP w Bydgoszczy)

Matematyka


1. Piotr Bies

Streszczenie
Recenzja dr hab. Tomasza Cieślaka (IMPAN)
Recenzja dr hab. Anny Ochal (Uniwersytet Jagielloński)

2. Dariusz Socha

Streszczenie
Recenzja dr hab. Anny Jaśkiewicz (Politechnika Wrocławska)
Recenzja dr hab. Mariusza Michty (Uniwersytet Zielonogórski)

3. Michał Gaczkowski

Streszczenie
Recenzja Prof. Tadeusza Iwańca (Syracuse University)
Recenzja Prof. Paweła Strzeleckiego (Uniwersytet Warszawski)

Page last modified on Środa 14 Czerwiec, 2017 10:36:37 CEST