Loading...
 

Przepisy dotyczące wymagań stawianych kandydatom do awansu naukowego lub artystycznego:


Przepisy dotyczące stypendiów doktorskich(external link)

UWAGA:

od 1 października 2013 r. obowiązują jedynie nowa ustawy. Osoby, którym przewody oraz postępowania zostały wszczęte według starej ustawy i nie zostały zakończone będą prowadzone według dotychczasowych przepisów.


Akty prawne obowiązujące do 30.09.2013 r. (tryb postępowania według starej ustawy)
USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.2003.65.595)(external link)
USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365)(external link)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie czynności w postępowaniach o tytuł i stopnie naukowe(external link)

DOKUMENTY, które należy składać:

Przewód doktorski

Wszczęcie przewodu doktorskiego- należy złożyć dokumenty:
  1. podanie do Dziekana Wydz. MiNI o wszczęcie przewodu z podaniem tytułu rozprawy i nazwiska promotora i ewentualnie promotora pomocniczego
  2. opinia promotora o rozprawie (czego dotyczy, stopień zaawansowania) z podaniem jej tytułu
  3. spis publikacji (co-najmniej 1 publikacja)
  4. odpis dyplomu magisterskiego
  5. życiorys
  6. kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na Wydziale MiNI.
Wskazane jest, aby osoba starająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego na Wydz. MiNI przed wystąpieniem do Dziekana w tej sprawie zaprezentowała swoje wyniki naukowe na jednym z Seminariów Wydziałowych.
Rozprawa doktorska Zarządzenie Rektora PW nr 11/2017(external link)

Postępowanie habilitacyjny oraz postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk matematycznych - dokumenty kandydat składa do CK

W przypadku nowej ustawy zmieniają się wymagania w postępowaniach habilitacyjnym i profesorskim (patrz: komunikaty CK i nowe przepisy).Page last modified on Czwartek 18 Maj, 2017 15:22:01 CEST