Loading...
 
Opłaty za studia wynoszą:
 • studia I stopnia w języku angielskim (Computer Science), dopłata związana ze zwiększonymi kosztami kształcenia - 2040,00 zł za semestr,
 • studia II stopnia w języku angielskim (Computer Science), dopłata związana ze zwiększonymi kosztami kształcenia - 2550,00 zł za semestr
 • studia I stopnia zaoczne (matematyka) - 3000 zł za semestr,
Opłaty muszą zostać wniesione na indywidualne konto studenta:

z dopiskiem w rubryce tytułem:
 • MiNI 1120 semestr (nr)
przed rozpoczęciem każdego semestru:
 • za semestr zimowy do 15 września
 • za semestr letni do 15 lutego

Zgodnie z Uchwałą Senatu PW nr 85/XLVI/2006 z dnia 21.06.2006 r. § 2 pkt. 9 – opóźnienie we wniesieniu opłaty skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych i obciążeniem kosztem opłaty za wysłanie przez Uczelnię wezwania do zapłaty.


Brak wpłat w ustalonych terminach traktuje się jako rezygnację ze studiów równoznaczną ze skreśleniem z listy studentów.


Kserokopię dowodu wpłaty należy przedstawić w dziekanacie studenckim (Gmach Wydziału MiNI PW pok. 027) lub przesłać potwierdzenie na adres

Okazanie dowodu wpłaty jest warunkiem przyjęcia na studia i dopuszczenia do zajęć w kolejnym semestrze.

Uwaga:
 • Fakturę uprawniającą do odliczeń podatkowych można odebrać tylko w miesiącu wpłaty w Gmachu Wydziału MiNI PW w pokoju 009 (studia niestacjonarne).
 • Faktury dla firm będą wystawiane tylko na podstawie pisemnego wniosku z tej firmy, wyłącznie przed rozpoczęciem semestru.

Odpłatność za zajęcia prowadzone dla cudzoziemców będzie pobierana zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów.

UWAGA

Za datę wniesienia opłaty uważa się udokumentowana datę dokonania wpłaty ma konto Uczelni.

W przypadku rezygnacji ze studiów lub formy kształcenia dłuższej niż semestr zwrotowi podlega kwota stanowiąca:
a) 100% opłaty semestralnej - w przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
b) część opłaty semestralnej, proporcjonalna do okresu zajęć dydaktycznych w danym semestrze, następującego po dniu rozwiązania umowy określającej warunki odpłatności za studia.

Wszyscy studenci studiów stacjonarnych, którzy rozpoczęli studia od semestru zimowego w r. ak. 2012/2013 i póżniej są zobowiązani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne w PW. Studentów studiów niestacjonarncyh ten obowiązek dotyczy od 2006 r.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PW oraz Regulaminem Studiów w PW:
 • W przypadku zaległości w regulowaniu opłaty Studenci nie będą dopuszczani do zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń.
 • Niewniesienie semestralnej opłaty za studia niestacjonarne / dopłaty do zwiększonych kosztów kształcenia dla studiów anglojęzycznych przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych danego semestru oznacza rezygnację z podjęcia kształcenia.
 • W szczególnych przypadkach na pisemny, uzasadniony wniosek Studenta Prodziekan ds. Nauczania może wyrazić zgodę na rozłożenie na raty semestralnej opłaty za studia.
 • Faktury dla firm będą wystawiane tylko na podstawie pisemnego wniosku z tej firmy, wyłącznie przed rozpoczęciem semestru.


Page last modified on Czwartek 08 Wrzesień, 2016 12:55:37 CEST