Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Zakład Systemów Przetwarzania Informacji
Politechnika Warszawska

MiNI PW | Strona główna | O Zakładzie | Zainteresowania badawcze | Seminarium | Pracownicy | Linki

 

Informacje o Zakładzie

 

Zakład Systemów Przetwarzania Informacji powstał z podziału dawnego Zakladu Zastosowań Informatyki i Metod Numerycznych i pod obecną nazwą funkcjonuje od 1 marca roku 2014. Poprzednikiem ZZIiMN był Zakład Metod Numerycznych i Programowania. Do roku 1988 kierownikiem Zakładu był dr Tadeusz Kornatowski, 1 października 1988 r. stanowisko kierownika objął ówczesny docent, obecnie prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow. Główny skład personalny stanowili pracownicy Zakładu Metod Numerycznych i Programowania, do których, w roku 1988, dołączono kilku nauczycieli akademickich z innych zakładów Instytutu Matematyki.


W pierwszym okresie swego istnienia Zakład Zastosowań Informatyki i Metod Numerycznych był jednostką organizacyjną głównie o charakterze usługowym wobec różnych wydziałów Politechniki Warszawskiej. Po uruchomieniu kierunku informatyka na Wydziale FTiMS, Zakład przejął większość dydaktyki z zakresu informatyki i metod numerycznych dla studentów tego Wydziału. Od tego momentu rozpoczął się okres intensywnego rozwoju prowadzonych badań naukowych i reorganizacji zajęć dydaktycznych. Zakład przeszedł istotną ewolucję, co wiązało się w dużym stopniu z rewolucją informacyjną lat dziewięćdziesiątych. Bardzo duże zadania wymagały zwiększenia stanu zatrudnienia. Powszechne wprowadzenie komputerów osobistych, a następnie sieci komputerowych wymagało radykalnego odmłodzenie kadry nauczającej.

 

W roku 2013 zdecydowano, że trzeba ZZIiMN podzielić gdyż jego ponad 30 osobowy skład był znacząco różny od innych Zakładów Wydziału (zazwyczaj 6-10 osobowych. Dodatkowymi bodŸzcami była zmieniająca się tematyka badawcza Zakładu, zwiększenie liczby samodzielnych pracowników (obecnie 11 profesorów i doktorów habilitowanych oraz bardzo istotne zwiększenie się liczby studentow informatyki. Na bazie ZZIiMN docelowo utworzono cztery zakłady: Systemów Przetwarzania Informacji, Sztucznej Inteligencji i Metod Obliczeniowych, Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny oraz Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy.

 

Skład osobowy Zakładu w roku 2016 to: 1 osoba z tytułem naukowym, 1 osoba ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 5 osób ze stopniem naukowym doktora, 1 osoba z tytułem zawodowym magistra inżyniera, doktoranci, oraz kilka osób współpracujšcych w ramach umów cywilno-prawnych. A Zakładem współpracuje wiele osób z Wydziału MiNI, a także z innych wydziałów Politechniki. Dynamiczny rozwój informatyki, tworzenie nowych form kształcenia i stały wzrost liczby studentów wymaga ciągłego poszukiwania nowych pracowników (etatowych lub na zlecenie).