Probabilistyka i metody statystyczne

Kolokwium 1 - 14 maja 2019

Przykładowe kolokwium 1

Przykładowe kolokwium 2

Sylabus

Wykład 1

Wykład 2

Wykład 3

Wykład 4

Wykład 5

Wykład 6

Wykład 7

Wykład 8

Zadania - część 1 - Statystyka Opisowa

Zadania - część 2 - Przedziału ufności

Zadania - cżęść 3 - Weryfikacja hipotez statystycznych. Parametryczne testy istotności

Zadania - część 4 - Test zgodności chi-kwadrat. Współczynnik korelacji. Proste regresji

Zadania - część 5 - Procesy stochastyczne

Zasady zaliczenia przedmiotu:

  • Dwa kolokwia. Każde kolokwium składać się będzie z 3-4 zadań analogicznych do przykładów omawianych na zajęciach. Za każde kolokwium można otrzymać maksymalnie po 20 punktów.
  • Studenci, które nie uzyskają w sumie z obu kolokwiów co najmniej 21 punktów muszą pisać "egzamin" z całości materiału (oba kolokwia naraz), za który można otrzymać maksymalnie 40 punktów.
  • Ocena wystawiana jest albo w oparciu o sumę punktów z obu kolokwiów albo w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w czasie "egzaminu" według następującego algorytmu.
Suma punktówOcena
21-243.0
25-283.5
29-324.0
33-364.5
37-5.0
  • Studenci, którzy uzyskali w sumie z obu kolokwiów co najmniej 21 punktów mogą poprawiać ocenę pisząc "egzamin" z całości materiału, bez ryzyka utraty zdobytej oceny.
  • Studenci, którzy nie uzyskali w sumie z obu kolokwiów co najmniej 21 punktów otrzymują ocenę w oparciu o wynik ostatnio pisanego "egzaminu".
  • Istnieje możliwość otrzymania dodatkowych punktów (wliczanych do sumy w oparciu o którą wystawiania jest ocena) przez studentów aktywnie uczestniczących w wykładzie

Tablice i wzory:

Tablice dystrybuanty rozkładu N(0,1)

Tablice - strona 1

Tablice - strona 2

Wzory - Statystyka Opisowa

Przedziały ufności

Weryfikacja hipotez parametrycznych

Weryfikacja hipotez o równości wartości oczekiwanych

Weryfikacja hipotez o wskaźniku struktury

Test zgodności chi-kwadrat