Ostatnia aktualizacja:
October 15. 2019 16:34:14
Strona główna > Przedmioty z poprzednich semestrów > Statystyka dla zaocznych na WZ

Statystyka dla zaocznych na WZ

Przykładowe kolokwium 2

Przykładowe kolokwium 1

Zadania:

Zadania - część 1 - Klasyczny rachunek prawdopodobieństwa

Zadania - część 2 - Zmienna losowa jednowymiarowa

Zadania - część 3 - Niektóre teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa

Zadania - część 4 - Dwuwymiarowa zmienna losowa

Zadania - część 5 - Statystyka Opisowa

Zadania - część 6 - Przedziały ufności

Zadania - część 7 - Weryfikacja hipotez. Parametryczne testy istotności.

Wykłady:

Wykład 1 - Klasyczny rachunek prawdopodobieństwa

Wykład 2 - Zmienna losowa jednowymiarowa

Wykład 3 - Niektóre teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa

Wykład 4 - Twierdzenia graniczne. Dwuwymiarowa zmienna losowa

Wykład 5 - Statystyka

Tablice i wzory:

Tablice dystrybuanty rozkładu N(0,1)

Tablice - strona 1

Tablice - strona 2

Wzory - Statystyka Opisowa

Przedziały ufności

Weryfikacja hipotez parametrycznych

Weryfikacja hipotez o równości wartości oczekiwanych

Weryfikacja hipotez o wskaźniku struktury

Test zgodności chi-kwadrat

Zasady zaliczenia przedmiotu:

Dwa kolokwia złożone z zadań analogicznych do zadań rozwiązywanych na zajęciach - za każde można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Kolokwia można poprawiać w terminach egzaminu ze Statystyki bez ryzyka utraty lepszego wyniku (jedno kolokwium lub oba). W przypadku niezaliczenia ćwiczeń w czasie semestru punkty za aktywność nie są brane pod uwagę.

Na kolokwiach można korzystać z wzorów, pomocy zawierających wyłącznie teorię. 

Zabronione jest korzystanie w czasie kolokwium z przykładowo rozwiązanych zadań, posiadanie wyjętego telefonu komórkowego lub innego urządzenia umożliwiającego kontakt z innymi osobami.

Na kolokwium należy przyjść z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Ocena z przedmiotu wystawiana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych z obu kolokwiów według następujących zasad:

21-24 punkty - 3.0

25-28 punktów - 3.5

29-32 punkty - 4.0

33-35 punktów - 4.5

36 i więcej punktów - 5.0