Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW           r.ak. 2008/2009

 

Przedmiot:

Wprowadzenie do geometrii symplektycznej

Kierunek/Semestr:

Matematyka/ od sem. 5 do studiów doktoranckich włącznie

Rodzaj przedmiotu

obieralny

Prowadzący:

dr hab. Wojciech Domitrz

Zakład, telefon, E-mail:

Zakład Analizy i Teorii Osobliwości, tel. 22 234 7662, e-mail

domitrz@mini.pw.edu.pl

Tygodniowy wymiar godzin i sposób zaliczenia

W / Ć / L / P

                               2  /2  /-  / -     Egzamin

Kod przedmiotu

SYMPLE

           

Program przedmiotu:                                                                                                                                                                                                                              

      .

  1. Liniowa geometria symplektyczna:
  1. Rozmaitości symplektyczne:

 

Przedmioty poprzedzające: Analiza matematyczna, Algebra liniowa  z geometrią, Elementy logiki i teorii mnogości, Topologia, Równania różniczkowe zwyczajne, Algebra i jej zastosowania 1

 

Literatura podstawowa:

W. I. Arnold Metody matematyczne mechaniki klasycznej PWN, Warszawa 1981.

H. Hofer, E. Zehnder Symplectic invariants and Hamiltonian dynamics Birkhäuser Verlag, 1994.

D. McDuff, D. Salamon Introduction to symplectic topology Clarendon Press, Oxford, 1995.

Regulamin zaliczenia przedmiotu:

W czasie semestru przewidziane są 2 kolokwia oceniane w skali 0-20 pkt. oraz egzamin pisemny za 0-60pkt. Przewidziane są dodatkowe punkty w skali 0-20 pkt. dla aktywnych studentów lub wygłaszających referat na ćwiczeniach. Kolokwia sprawdzają podstawową wiedzę z przedmiotu ( definicje i twierdzenia ) oraz umiejętność rozwiązywania prostych problemów. Do uzyskania wyższych ocen na egzaminie potrzebna będzie także znajomość trudniejszych zagadnień omawianych na wykładzie (dowody podstawowych twierdzeń). Szczegółowy spis zagadnień na egzamin studenci otrzymają przed egzaminem.

 

Skala ocen:

91-100 pkt. 5,0,  81-90 pkt. 4,5,  71-80 pkt. 4,0,  61-70 pkt. 3,5, 51-60 pkt. 3,0, 0-50 pkt. 2,0