mgr Krzysztof Drachal
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Wydzia³ Matematyki i Nauk Informacyjnych
00 - 662 Warszawa, ul. Koszykowa 75

Kontakt:

(Pierwsza litera imienia).(Nazwisko)(ma³pa)mini.pw.edu.pl