Cytowanie

Za pracę cytowaną uznaje się publikację, na którą powołują się inni autorzy; autocytowanie ma miejsce wtedy, gdy istnieje choćby jeden autor wspólny dla obu prac (cytowanej i cytującej) i nie powinna być brana pod uwagę przy ocenie cytowań dorobku danego autora. Aby dokonać analizy cytowań publikacji konkretnego autora, należy dysponować pełną bibliografią prac opublikowanych, każda bowiem praca, niezależnie od czasu jej powstania, może zostać zacytowana w danym roku. Aby artykuł został zauważony, a następnie wykorzystany (zacytowany) przez innych autorów, powinien być opublikowany w czasopiśmie, które jest odnotowywane w dużych bazach bibliograficznych.
Informacje o cytowaniach poszczególnych publikacji można znaleźć w bazach cytowań.

à propos

 1. Według światowych statystyk, ponad połowa badań nie jest cytowana. Przeciętna publikacja cytowana jest 1-2 razy. Więcej niż 50 cytowań uzyskuje jedynie około 1% publikacji, ponad 100 cytowań tylko 0,3% wszystkich publikacji.
  (Źródło: Styczyński Jan, Krzyżaniak Teresa: Impact factor i citation index – współczynnik wpływu oraz wskaźnik cytowania. „Przegląd Urologiczny” 2005/6, nr, 2 (30))
 2. Cudzysłów pojawił się dopiero w książkach drukowanych we Włoszech i Francji w XVI i XVII wieku.
 3. Cytowalność prac jest uznawana za bardzo ważny wskaźnik kwantyfikacji osiągnięć naukowych. Jednakże, aby praca mogła być cytowana powinna pojawić się w czasopiśmie o łatwym dostępie. Przykładem jest upowszechnienie słynnego twierdzenie Szarkowskiego. W roku 1964 w czasopiśmie "Ukrainskij Matematiczeskij Żurnał" ukazała się praca matematyka z Kijowa, Aleksandra Nikołajewicza Szarkowskiego: Współistnienie cyklów ciągłego przekształcenia prostej w siebie. Praca została przedstawiona do druku w marcu 1962 roku, gdy Szarkowski miał 25 lat. Artykuł liczył 11 stron (gęsto zadrukowanych cyrylicą), a dotyczył w zasadzie jednego twierdzenia. Praca Szarkowskiego w świecie matematycznym nie została zauważona. Przede wszystkim dlatego, że ukazała się w języku rosyjskim, a dodatkowo "Ukrainskij Matematiczeskij Żurnał" nie był najsłynniejszym matematycznym czasopismem Związku Radzieckiego. Poza tym wówczas ta tematyka nie była "modna" - jej czas nadszedł później. Ponad 10 lat później, w roku 1975, Tien-Yien Li oraz James A. Yorke opublikowali w czasopiśmie "The American Mathematical Monthly" pracę Period three implies chaos (Z okresu trzy wynika chaos). Wykazali w niej, że jeżeli funkcja ciągła przeprowadzająca domknięty przedział liczbowy na siebie ma punkt o okresie 3, to ma również punkt o dowolnym innym okresie.  Był to drobny fragment twierdzenia Szarkowskiego. Autorzy nie zacytowali pracy Szarkowskiego w ogóle! Istotne było, gdzie Li i Yorke opublikowali swe wyniki. "The American Mathematical Monthly" jest oficjalnym pismem organizacji The Mathematical Association of America. Pismo to jest czytane szeroko na całym świecie, a publikują w nim swe prace znani i wybitni matematycy.  

  (Źródło: "O USTAWIANIU LICZB NATURALNYCH, czyli twierdzenie Szarkowskiego" [dostęp 21 lipca 2009]. Dostępny w Internecie: http://www.wiw.pl/matematyka/diamenty/diamenty_10_01.asp)  

  A jak jest z cytowaniem tych prac? W lipcu 2009 r. rezultaty cytowań dla pracy Szarkowskiego były następujące:
  baza ACM - 81 cytowań (cytowania od 1991 r.) , baza SCOPUS- brak cytowań, baza SCI – 1 cytowanie. Natomiast praca Li i Yorka miała w bazie ACM 147 cytowań.

 4. Zdarza się również wysokie cytowanie prac uznanych z czasem za nierzetelne naukowo. Bo nawet w doskonałych czasopismach pojawiają się nierzetelne prace. Wydawcy czasopisma „Lancet” w dn. 2 lutego 2010 r. odwołali kontrowersyjny artykuł z 1998 roku, w którym łączono szczepionkę (MMR) przeciw odrze, śwince i różyczce z autyzmem (dostępne w Internecie 2 lutego 2010 r.: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2810%2960175-7/fulltext). Wydawcy stwierdzili, że wycofują te badania z historii publikowanych numerów.  Chodzi o następującą pracę: Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children (Retracted article. See vol 363, pg 750, 2004) Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A, Linnell J, Casson DM, Malik M, Berelowitz M, Dhillon AP, Thomson MA, Harvey P, Valentine A, Davies SE, Walker-Smith JA, LANCET 351 (9103): 637-641 FEB 28 1998. Badania zostały zdyskredytowane i uznano, że  autor, doktor Andrew Wakefield, postępował nieetycznie w trakcie ich przeprowadzania.

  Według bazy danych SCI wymieniony artykuł miał w dn. 2 lutego 2010 r. odnotowanych 576 cytowań. Nawet jeśli artykuł był cytowany jako polemiczny, to miał wskaźnik cytowań bardzo wysoki ...