ERIH

Lista czasopism European Reference Index for Humanities (ERIH) została utworzona  przez European Science Foundation  jako próba odpowiedzi na wykazy, w których dominują czasopisma anglo-amerykańskie.  Lista zawiera wybrane czasopisma naukowe  z 15 następujących dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych: antropologii, archeologii, historii sztuki i architektury, filologii klasycznej, gender studies, historii, historii i filozofii nauki, lingwistyki, literatury, muzykologii i muzyki, studiów orientalistycznych i afrykanistycznych, edukacji, filozofii, psychologii, religioznawstwa i teologii. Opublikowana w 2008 r. tzw. lista początkowa zawiera ok. 6100 tytułów czasopism. Aktualizacja listy ma być dokonywana co 4 lata. Nowa wersja ma być opublikowana w 2010 r., bowiem pierwsza wersja listy powstała w 2006 r.

W przeciwieństwie do JCR, ewaluacja czasopism wg. listy ERIH nie jest dokonywana na podstawie impact factor  lecz na podstawie oceny dokonywanej przez grono ekspertów. Czasopisma są podzielone na trzy klasy: A, B i C. Do klasy A zalicza się czasopisma najbardziej cenione w środowisku międzynarodowym, zawierające artykuły regularnie cytowane w świecie. Do klasy B zalicza się czasopisma spełniające standardy czasopism międzynarodowych, wysoko cenione w wielu krajach. Do klasy C zalicza się czasopisma europejskie o ważnym znaczeniu lokalnym lub regionalnym. Klasa A może zawierać od 10 do 25% tytułów czasopism, w zależności od dyscypliny.

W projekcie rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową uwzględniono publikacje zamieszczone na liście ERIH. Klasom A, B i C ma odpowiadać 15, 12 i 8 pkt. Ostatecznie, w Załączniku 2  do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2010 r. przyjęto, że punktacji wg poziomów C,  B i A listy ERIH odpowiada 10, 15 i 20 pkt.

Nie ma dostępnej jednolitej listy ERIH z możliwością wyszukiwania poszczególnych tytułów czasopism. Tytuły dla każdej z 15 dyscyplin są podane osobno w postaci plików pdf.

W  staraniach o umieszczenie czasopisma na liście ERIH być może może pomóc kontakt z koordynatorem krajowym.