Strona główna > Słownik > Monografia, rozdział w monografii

Monografia, rozdział w monografii


Przez "monografię" należy rozumieć wielostronicowe opracowanie naukowe opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiający jakieś zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy. Jako monografia może być przyjęty atlas lub inne opracowanie kartograficzne, a jako rozdział mapa. Za monografię nie przyjmuje się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach. Do oceny nie można przedstawiać wznowień.
(Źródło: http://nauka-polska.pl/ankieta_jed./faq.htm, dostępny w Internecie: 2.09.2007 r.)

Przez "monografię"  należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 3 arkusze wydawnicze) opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiający jakieś zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy. Za monografię mogą być uznane: edycje tekstów źródłowych, leksykografie. Za monografię nie uznaje się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach.
Przez "rozdział w monografii lub podręczniku akademickim" należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 0,5 arkusza wydawniczego). Łączna liczba punktów za poszczególne rozdziały, przyznawanych ocenianej jednostce, nie może przekraczać maksymalnej liczby punktów za cała monografię. Do oceny nie można przedstawić wznowień.
( Źródło: Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. (D.U. nr 205, poz. 1489) )

Uwaga

Na podstawie Załączników  nr 2 i nr 3 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2010 r. w przypadku nauk humanistycznych i społecznych monografia powinna liczyć minimum 6 arkuszy wydawniczych, a rozdział w monografii - 1 arkusz wydawniczy, a w przypadku nauk ścisłych, technicznych i nauk o życiu - odpowiednio 3 i 0,5 arkusza wydawniczego..