Preprint

Preprint to publikacja poza recenzowanymi czasopismami. Intencją  preprintu jest szybka komunikacja osiągnięć naukowych, z pominięciem długotrwałej procedury recenzowania i przygotowania do druku obowiązującej w wielu czasopismach.

Preprint po recenzji i zaakceptowany do druku nazywa się postprintem.