Strona główna > Słownik > Punktacja za publikacje

Punktacja za publikacje


Aktualna punktacja na końcu strony !


Lata 2001-2004

W okresie funkcjonowania Komitetu Badań Naukowych obowiązywały zasady ramowe oceny publikacji dostępne pod adresem http://kbn.icm.edu.pl/finauki98/system/zasady2002/cz_b.html

Poszczególne Zespoły Specjalistyczne określały własne zasady punktacji za publikacje oraz przygotowywały listy czasopism punktowanych. Te zasady punktacji są dostępne pod adresem http://kbn.icm.edu.pl/finauki98/system/zasady_zespoly/index.html, a

listy poszczególnych Zespołów oraz lista zbiorcza są dostępne pod adresem http://kbn.icm.edu.pl/finauki98/lista/index.html.

 

Od 2005 r. (ale również wstecz w okresie 2001-2004)


Według obowiązujących nowych zasad, punktowane są tylko publikacje z listy opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.nauka.gov.pl/mein/_gAllery/13/66/13662.pdf). Lista składa się z części A (wybrane czasopisma z listy filadelfijskiej z odpowiednio wysokim wskaźnikiem cytowań  (impact factor) za 2004 r.) oraz części B (wybrane czasopisma nieobjęte tą listą). Czasopisma z części A mają przypisaną punktacje od 10 do 24 pkt.  - w zależności od wskaźnika cytowań, natomiast wszystkie czasopisma wymienione w części B - 6 pkt.
Lista - a więc i punktacja - nie jest ostateczna, bowiem uwagi dotyczące listy czasopism są przekazywane na bieżąco do konsultacji odpowiednim organom Rady Nauki. Stosowne korekty są sukcesywnie nanoszone na listę punktową czasopism. Również impact factor może ulec zmianie, a co za tym idzie mogą być przypisane inne punkty.

Uwaga: Punktacja za czasopismo nie przekłada się w prosty sposób na punkty dla autora i jego jednostki macierzystej. W przypadku punktacji wieloautorskich opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach (za 24 pkt.), wartość punktową tych czasopism normalizuje się w taki sposób, że ostateczna liczba punktów za publikację zespołową wynosi 24 pkt. jeśli liczba autorów z danej jednostki jest (o czym decyduje afiliacja) równa co najmniej połowie liczby wszystkich autorów, 15 pkt. jeśli mniej niż połowa, ale nie mniej niż 0.25, zaś 6 pkt. w pozostałych przypadkach.

W odniesieniu do innych publikacji stosowane są następujące kryteria:
 • Inne zwarte wydawnictwa cykliczne jednostek naukowych 1 kategorii - 4 pkt.
 • Inne zwarte wydawnictwa cykliczne jednostek naukowych 2 kategorii - 3 pkt.
 • Inne zwarte wydawnictwa cykliczne jednostek naukowych 3 kategorii - 2 pkt.
 • Inne zwarte recenzowane wydawnictwa w jęz. angielskim konferencji międzynarodowej cyklicznej -
 • 3 pkt.
 • Publikacja w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu co najmniej krajowym - 3 pkt.
 • Publikacje naukowe w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym o zasięgu co najmniej krajowym, w języku etnicznym innym niż polski - 2 pkt.
 • Publikacje naukowe w innych czasopismach recenzowanych w jęz. polskim - 1 pkt.
Ponadto stosuje się następującą punktację:
 • Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w jęz. angielskim - od 12 do 24 pkt.
 • Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w jęz. angielskim - do 12 pkt.
 • Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w jęz. polskim lub innym nie angielskim - od 6 do 20 pkt.
 • Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w jęz. polskim lub innym nie angielskim - do 6 pkt.
 • Redakcja monografii lub podręcznika akademickiego - od 5 do 10 pkt.
Uwaga: Publikacje i monografie są liczone z wagą 1, jeśli połowa lub więcej autorów jest zatrudnionych w danej jednostce naukowej, w innych przypadkach waga ta jest równa ułamkowi liczby autorów.

Uwaga: Na liście MNiSzW punktowanych publikacji są zamieszczone również wydawnictwa (6 pkt.) – IEEE Press, MIT Press, Physica Verlag, Pergamon Press, Plenum Press.

UWAGA: Lista czasopism punktowanych opatrzona jest następującym komentarzem. „W przypadku czasopism lub wydawnictw nie wymienionych imiennie na obecnej liście czasopism, zaś objętych listą punktowaną obowiązującą w latach 2001-2004, liczba punktów nie może być mniejsza niż dotychczasowa. Natomiast dla wydawnictw nieobjętych listą punktowaną obowiązującą w latach 2001-2004 punkty za publikacje jednostki otrzymują tylko po pozytywnej ocenie tych wydawnictw przez Zespoły oceniające Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki.”


Od 2007 r.

W dn. 22 listopada 2007 r.  MNiSW opublikowało nową listę czasopism punktowanych dostępną pod adresem

http://www.nauka.gov.pl/mein/_gAllery/32/66/32664/20071119_Wykaz_czasopism.pdf

Lista zawiera 7552 tytuły w części A i 791 tytułów w części B.

W części A listy zamieszczono tytuły czasopism wyróżnione w Journal Citation Reports (JCR) lub takie, które figurują tylko w Current Contents i ich Redakcje przestawiły stosowane certyfikaty (pozycje od nr 7526), w części B – tytuły nieobjęte wykazem JCR.

Tytułom w części A przypisano punkty 30, 24, 15 i 10 w zależności od wartości współczynnika impact factor (IF) wg JCR z 2005 r. Dla danej dziedziny nauki czasopisma zostały uporządkowane wg malejącego IF i podzielone na cztery grupy, którym przypisano wymienioną punktację. Liczbę 30 pkt. przyznano czasopismom, które są minimum 10 razy „lepsze” (w skali IF) od czasopisma z tej dziedziny znajdującego się w połowie najwyżej punktowanego zbioru dla danej dziedziny.

Część B wykazu została sporządzona na podstawie opinii zespołów specjalistycznych MNiSW powołanych do oceny czasopism naukowych, wyłącznie na wniosek ich wydawców lub redaktorów naczelnych. Tytułom tym przypisano punktację od 1 do 6 pkt.

Czasopismom zagranicznym (adres Redakcji poza Polską), nie posiadającym IF i wydawanym w języku angielskim przypisuje się 2 pkt., natomiast wydawanym w innym języku niż angielski  1 pkt.

Wykaz czasopism w części A będzie aktualizowany raz w roku, natomiast w części B – nie częściej, niż co pół roku.

Na podstawie Załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. (D.U. nr 205, poz. 1489) stosuje sie następująca punktację:

 • Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w jęz. angielskim  lub podstawowym dla danej dyscypliny - 24 pkt.
 • Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w jęz. angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny- 7 pkt.
 • Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w jęz. polskim lub innym niż angielski i niepodstawowym dla danej dyscypliny - 12 pkt.
 • Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w jęz. polskim lub innym niż angielskim i niepodstawowym dla danej dyscypliny - 3 pkt.
 • Redakcja (redaktor naczelny, przy większej liczbie redaktorów głównych punkty są dzielone) monografii, podręcznika akademickiego lub serii wydawniczej: 5 pkt. - jęz. angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny, 3 pkt. - jęz. polski
Punkty przypisuje się bez względu na liczbę autorów.
Za publikacje nie uznaje się: suplementów, zeszytów specjalnych, materiałów konferencyjnych, artykułów popularnonaukowych.
Według zapisu w Załączniku nr 2, "jeżeli wydawca z zasady nie umieszcza afiliacji, wymagane jest oświadczenie autora, ze jego praca należy do dorobku ocenianej jednostki".
W specjalnym oświadczeniu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznaje za nieuprawnione stosowanie współczynnika IF czasopism do ich suplementów z materiałami konferencyjnymi. Stanowisko to popiera Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów.

W 2008 r.

Obowiązuje Komunikat nr 9 MNiSW z dn. 29 lutego 2008 r., w którym ogłoszono uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową. W szczególności dodano 15 tytułów wyróżnionych w JCR oraz 265 tytułów w części B. Ponadto, w części B 27 tytułom zmieniono punktację za publikacje w nich zamieszczone. Z wykazu opublikowanego w 2007 r. usunięto dwie pozycje (Discrete Optimization i GPS Solutions).

Został opublikowany ujednolicony wykaz czasopism naukowych, obejmujący czasopisma wymienione w komunikacie nr 24 MNiSzW z listopada 2007 r. oraz w  komunikacie nr 9 MNiSzW z lutego 2008 r. zawierającym wykaz czasopism, których ankiety aplikacyjne zostały złożone do 31 lipca 2007 r. Wykaz uwzględnia także korekty błędów technicznych zauważonych w ww. komunikatach w zakresie nazw niektórych czasopism i liczby punktów za umieszczoną w nich publikację naukową.

Uwaga: Ujednolicony wykaz czasopism jest sporządzony w porządku alfabetycznym, ale nie zawsze... Np. tytuł "Archives of Environmental Protection" jest zamieszczony jako pozycja 685, chociaż powinien być na pozycji 729... Jeśli w wykazie brak jest poszukiwanego tytułu, radzę nie upadać na duchu i przejrzeć stronę poprzednią i następną. Albo skorzystać z wyszukiwarki.

Został opublikowany komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 23 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism naukowych polskich i zagranicznych nieposiadających IF (impact factor) wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową, ogłoszonego 19 listopada 2007 r. i 4 marca 2008 r.

W 2009 r.

Opublikowano komunikat nr 8  MNiSzW z dn. 31 marca 2009 r. wyjaśniający zasady punktacji oraz  listę czasopism punktowanych  zawierającą 8107 czasopism wyróżnionych w JCR (część A),  146  czasopism spoza JCR (część B - uzupełnienie do komunikatów z 2008 r.), wykaz  czasopism ze zmienioną punktacją (część C) i wykaz czasopism usuniętych z listy (część D). W dniu 5 maja  2009 r. MNiSzW opublikowało nowy wykaz ujednolicony. Następnie został zamieszczony ujednolicony wykaz czasopism naukowych z ostateczną liczbą punktów, uwzględniający:
 1. pozytywnie rozpatrzone prośby o zmianę liczby punktów
 2. zmianę zasad punktowania czasopism naukowych posiadających certyfikat Thomson Reuters
Wykaz ten został zastąpiony przez nowy ujednolicony wykaz czasopism naukowych.
Został opublikowany komunikat nr 16/2009 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism naukowych polskich i zagranicznych, nieposiadających IF (impact factor), wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową.
Na nowej stronie www (grudzień 2009 r.) MNiSW jest podstrona "Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych) zawierająca link do tego wykazu.

W 2010 r.

Został opublikowany komunikat Nr 9 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  10 marca 2010 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism naukowych polskich i zagranicznych, nieposiadających IF (impact factor), wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową. Komunikat zawiera uaktualnioną tę część wykaz czasopism punktowanych.

W Załącznikach do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2010 r. określono szczegółowe zasady przyznawania punktacji za publikacje recenzowane. W przypadku publikacji wieloautorskiej, w której występuje co najwyżej 10 autorów, z których co najmniej jeden wykazuje afiliację w jednostce, waga, z jaką jednostce przyznane są punkty za tę publikację, wynosi 1. W przypadku publikacji o liczbie autorów przekraczającej 10, waga, z jaką jednostce przyznawane są punkty za tę publikację, równa jest 1, jeśli co najmniej połowa autorów wykazuje afiliację w jednostce, ½ - jeżeli mniej niż 50%, ale nie mniej niż 10% autorów wykazuje afiliację w jednostce i  ¼ - jeżeli mniej niż 10% autorów wykazuje tę jednostkę. W wypadku wielokrotnej afiliacji autora punkty za poszczególne publikacje otrzymuje tylko jedna jednostka wskazana przez autora. Za publikacje nie uznaje się: suplementów, zeszytów specjalnych, materiałów konferencyjnych, artykułów popularnonaukowych. Jeżeli dane czasopismo zostało wymienione na kilku listach uwzględnianych w ocenie, to artykuł w nim opublikowany uzyskuje najwyższą liczbę punktów z proponowanych przez te listy.  

 

W czerwcu 2010 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictw Wyższego opublikowało nowy ujednolicony wykaz punktowanych czasopism naukowych, uwzględniający wcześniejsze zmiany i nową rozszerzona punktację.


W 2011 r.


Informacja zamieszczona na stronie MNiSW:


Informujemy, że od dnia 1 października 2010 r. przestały obowiązywać dotychczasowe zasady oceny czasopism naukowych. Nie funkcjonują również Zespoły do oceny czasopism naukowych – były one powołane były przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na okres od dnia 28 czerwca 2010 r. do dnia 30 września 2010 r.

Ocena czasopism dokonywana była na potrzeby oceny parametrycznej jednostek naukowych, a ta została zakończona. Zgodnie z przepisami obowiązującej od dnia 1 października 2010 r. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), kompleksowej oceny jednostek naukowych dokonuje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Wśród podstawowych kryteriów tej oceny (art. 42 ust. 5 ww. ustawy) wymienia się publikacje autorstwa pracowników jednostki naukowej w renomowanych wydawnictwach oraz monografie naukowe. 

Obecnie oczekujemy na opracowanie przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych szczegółowych parametrów i kryteriów oceny jednostek. Na tej podstawie Minister określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i tryb przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, w tym szczegółowe parametry i kryteria oceny jednostek naukowych, sposób przeprowadzania kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek, sposób dokumentowania wyników oceny. Dopiero wówczas znane będą także zasady i tryb oceny czasopism naukowych.