Informacje   MUF MwNI MwNT SMAD   Rekrutacja

Matematyka w naukach technicznych

Sylwetka absolwenta

Specjalność ta jest adresowana do tych, którzy chcą zajmować się zastosowaniami matematyki we współczesnej technice, zarówno w praktyce (przemyśle) jak i w jednostkach badawczo-naukowych (w tym także na wyższych uczelniach). Dynamicznie rozwijające się różne gałęzie techniki stosują coraz bardziej zaawansowany język matematyczny. Dlatego celem tej specjalności jest przygotowanie jego absolwentów do umiejętności współpracy z inżynierami pracującymi nad konkretnymi problemami oraz do rozwiązywania problemów teoretycznych w naukach technicznych.

Studia na tej specjalności mogą podjąć absolwenci pierwszego stopnia wydziałów nauk ścisłych z uniwersytetów i uczelni technicznych. Studia te są również adresowane do doktorantów wydziałów inżynierskich, młodych pracowników naukowych uczelni technicznych oraz inżynierów pracujących w jednostkach badawczo-naukowych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę matematyczną.

Proponowany program studiów ma charakter interdyscyplinarny i zawiera bogatą ofertę dydaktyczna, na którą złożą się:

  1. Przedmioty poszerzające ogólną wiedzę matematyczną, np.: metody analizy funkcjonalnej w naukach technicznych, nieliniowe równania różniczkowe cząstkowe, układy dynamiczne, analiza harmoniczna.
  2. Specjalistyczne przedmioty z matematyki lub mechaniki np.: deterministyczna teoria chaosu, mechanika ośrodków ciągłych, analiza matematyczna równania Naviera-Stokesa, falki i ich zastosowanie praktyczne, metody wariacyjne w technice.
  3. Modelowanie: modelowanie ośrodków niesprężystych, modelowanie strukturalne, modelowanie inżynierskie (obejmujące m.in. inżynierię biomedyczną i nanotechnologie, inżynierię materiałową, lądową i technikę cieplną).

Zajęcia prowadzić będzie świetnie przygotowana kadra naukowa naszego wydziału specjalizująca się w równaniach różniczkowych cząstkowych i układach dynamicznych. Modelowanie inżynierskie prowadzone będzie we współpracy z kadrą naukową wybranych wydziałów PW, np. Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Inżynierii Lądowej, MEiLu. Planowane jest rozszerzenie współpracy z kolejnymi wydziałami PW i poszerzenie tematyki o modelowanie w innych działach techniki.

Celem tych studiów jest wskazanie osobom mającym uzdolnienia matematyczne przykładów nowoczesnej i rozwijającej się tematyki inżynierskiej, w której będą mogli wykorzystać swoją wiedzę matematyczną i nawiązać współpracę interdyscyplinarną. W trakcie studiów duży nacisk zostanie położony na umiejętność przeformułowania problemów płynących z nauk technicznych na język matematyczny. Stąd ogromna rolę w procesie kształcenia odgrywać będą zajęcia z modelowania. Jednocześnie student będzie wdrażany do samodzielnego rozwiązywania problemów poprzez przygotowanie projektów w niewielkich grupach 2-3 osobowych.

Specjalność ta ma zamiar kontynuować tradycję Wydziału FTiMS, którego absolwenci cieszyli się uznaniem na rynku i zdobywali atrakcyjne miejsca pracy w przemyśle lub ośrodkach badawczych, a zdobyte na nim wykształcenie stworzy zainteresowanym możliwość kontynuowanie dalszej nauki na studiach trzeciego stopnia.

Plan studiów (przedmiowy obowiązkowe)

Semestr I
Lp. Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P E/Z
1. Układy dynamiczne 6 2 2 0 0 E
2. Metody analizy funkcjonalnej w RRCz. 7 4 2 0 0 E
3. Modelowanie ośrodków ciągłych 7 4 2 0 0 E
Razem: 20 10 6 0 0
Suma godzin: 16
Semestr II
Lp. Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P E/Z
1. Teoria chaosu deterministycznego 7 3 2 0 0 E
2. Modelowanie inżynierskie I 7 2 2 2 0 E
3. Problemy nieliniowe w technice 6 2 2 0 0 E
Razem: 20 7 6 2 0
Suma godzin: 15
Semestr III
Lp. Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P E/Z
1. Warszaty badawcze 4 2 2 2 0
2. Metody wariacyjne w technice 6 2 2 0 0 E
3. Przedmiot monograficzny I 5 2 2 0 0 E
4. Przedmiot monograficzny II 5 2 2 0 0
5. Seminarium 2 0 2 0 0
Razem: 22 8 10 2 0
Suma godzin: 10
Semestr IV
Lp. Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P E/Z
1. Przygotowanie pracy dyplomowej 20 0 2 0 0
2. Warsztaty badawcze 5 2 2 2 0
Razem: 25 2 4 2 0
Suma godzin: 8
KL EUEFS