Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW r.ak. 2003/2004


Przedmiot:

Metody optymalizacji (W,L,)

Kierunek/Semestr:

Informatyka/studia amgisterskie i inne

Rodzaj przedmiotu

Obowiązkowy/ - / -

Prowadzący:

dr Grzegorz Bartuzel

Zakład, telefon, E-mail:

Równań różniczkowych cząstkowych

660-82-89; mailto:grgb@mini.pw.edu.p

Tygodniowy wymiar godzin i sposób zaliczenia

W / Ć / L / P

2/0/2/0 E/-

Kod przedmiotu

---

Program przedmiotu:

* Nawiązanie do metod wykładanych we wstępie do programowania matematycznego; Metoda Rosena projekcji gradientu na wielościan ograniczeń liniowychTwierdzenia o zbieżności na wybranych przykładach.

* Analiza metod optymalizacji jednowymiarowej; pojęcia efektywności, optymalności, d - optymalności.

* Graficzne rozwiązywanie zadań programowania nieliniowego; wizualizacja zmodyfikowanej metody Newtona i metod zmiennej metryki

* Projektowanie (i umiejętność wykorzystania) zintegrowanego unixowego środowiska pracy z pakietem Mathematica w inżynierii oprogramowania optymalizacyjnego vs illiterate programming.

* Tworzenie i wizualizacja ścieżek wyszukiwania optimum i wykresów efektywności ; ocena stopnia oscylacji pasożytniczych.

* Eksperyment numeryczny; weryfikacją opracowanie wyników; budowa dokumentacji technicznej.

* Suboptymalność; wstęp do współczesnych sekwencyjnych metod programowania nieliniowego.

* Normalizacja ograniczeń; wizualizacja warunków Kuhna-Tuckera

* Analiza metody funkcji barierowych i funkcji kary.

* Zaugmentowany lagrangian: wprowadzenię metody i analizą przyklady

* Projekt eksperymentu numerycznego z zakresu optymalizacji; analiza wrażliwości otrzymanego rozwiązania.

Przedmioty poprzedzające: ..........Wstęp do programowania ....matematycznego.......................Literatura podstawowa:

1 W. Findeisen, J. Szymanowski, A. Wierzbicki Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji PWN 1980;
2. Bazaraa, H. Sherali, C.Shetty Nonlinear programming, theory and algorithms Wiley 1993;

3.O. Luenbergerger Teoria optymalizacji PWN 1976;
J. Seidler, A.Badach, W.Molisz Metody rozwiązywnia zadań optymalizacji WNT 1980, seria eit;
4. I. Zangwill Programowanie nieliniowe WNT 1974.…………………


Regulamin zaliczenia przedmiotu:

{A} prace domowe, kolokwia 20%
{B} przeprowadzenie eksperymentu numerycznego i sporządzenie jego dokumentacji technicznej; 30%

[koniunkcja pozytywnej realizacji {A ¡B } daje możliwość zaliczenia przedmiotu]

Egzamin końcowy 50%.


...............................................................

podpis