Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW           r.ak. 2006/2007

 

Przedmiot:

Metody optymalizacji (W, ,P)

Kierunek/Semestr:

Informatyka/studia magisterskie i inne (2. i  6.)

Rodzaj przedmiotu

obowiązkowy/ /

Prowadzący:

dr Grzegorz Bartuzel

Zakład, telefon, E-mail:

Równań  różniczkowych  cząstkowych, 234-82-89; mailto:grgb@mini.pw.edu.PL

Tygodniowy wymiar godzin i sposób zaliczenia

W / Ć / L / P

                                      2/0/0/2    E/

Kod przedmiotu

           

Program przedmiotu:                                                                                                                                                                                                                                

   * Nawiązanie do metod wykładanych we wstępie do programowania matematycznego; Metoda Rosena projekcji gradientu na wielościan ograniczeń liniowych; Twierdzenia o zbieżności na wybranych przykładach.

    * Analiza metod optymalizacji jednowymiarowej; pojęcia efektywności, optymalności, δ-optymalności.

    * Graficzne rozwiązywanie zadań programowania nieliniowego; wizualizacja zmodyfikowanej metody Newtona i metod zmiennej metryki

    * Projektowanie (i umiejętność wykorzystania) zintegrowanego unixowego środowiska pracy z pakietem Mathematica w inżynierii oprogramowania optymalizacyjnego vs illiterate programming.

    * Tworzenie i wizualizacja ścieżek wyszukiwania optimum i wykresów efektywności; ocena stopnia oscylacji pasożytniczych.

    * Suboptymalność; wstęp do współczesnych  sekwencyjnych metod programowania nieliniowego.

    * Normalizacja ograniczeń; wizualizacja warunków Kuhna-Tuckera

    * Analiza metody funkcji barierowych i funkcji kary.

    * Zaugmentowany lagrangian: wprowadzenię metody i analiza, przykłady

    * Zadanie projektowe z zakresu optymalizacji; analiza wrażliwości otrzymanego rozwiązania.

Przedmioty poprzedzające: ..........Wstęp  do programowania matematycznego.......................

Literatura podstawowa:

1.        W. Findeisen, J. Szymanowski, A. Wierzbicki Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji PWN 1980;

2.        Bazaraa, H. Sherali, C.Shetty Nonlinear programming, theory and algorithms Wiley 1993;

3.        O. Luenbergerger Teoria optymalizacji PWN 1976;

4.        J. Seidler, A.Badach, W.Molisz Metody rozwiązywnia zadań optymalizacji WNT 1980, seria eit;

5.        I. Zangwill Programowanie nieliniowe WNT 1974

Regulamin zaliczenia przedmiotu:

{A} prace domowe,  kolokwia: 20%;
{B} przeprowadzenie  optymalizacyjnego zadania projektowego i sporządzenie jego dokumentacji technicznej: 30%;

[koniunkcja pozytywnej realizacji {A} ^ {B} daje możliwość zaliczenia przedmiotu --- co jest warunkiem dopuszczalności do egzaminu]

Egzamin końcowy: 50%.

 

[dalsze szczegóły (jak tematy prac domowych, przygotowawczych do kolokwium, lista tematów egzaminacyjnych, definicja pozytywnej realizacji itp.) są zamieszczone na stronie internetowej przedmiotu, dostęp do której zostanie przydzielony po zarejestrowaniu]

 

                                                                                         ...............................................................

                                                                                                                  podpis