INFORMACJE KIEROWNIKA STUDIUM DOKTORANCKIEGO

 

 


Czerwiec 2015

Lista rankingowa po rozmowie kwalifikacyjnej z 22 i 23 czerwca 2015 roku
1. Norbert Ryciak
2. Aneta Buraczyńska
3. Agnieszka Piliszek
4. Mariusz Kubkowski
5. Konrad Lompert

6. Tomasz Żynda
7. Adam Komorowski
8. Mikołaj Chrabąszcz
9. Aleksandra Saliszewska
10. Olga Tieleszewa
11. Michał Dulewicz

Pierwsze 5 osób komisja rekomenduje do otrzymania stypendium.
Czerwiec 2009

Przypominam wszystkim doktorantom o obowiązku złożenia sprawozdania wraz z opinią opiekuna naukowego lub promotora oraz indeksu do:

15.06 dla doktorantów pierwszego roku,
25.09 dla doktorantów wyższych lat.

Podobnie jak w roku ubiegłym złożenie sprawozdania do 10.09 może pomóc w uniknięciu przerwy w otrzymywaniu stypendium.

Przypominam wszystkim doktorantom, że sprawozdanie poza częścią dydaktyczną ma zawierać informacje o pracy naukowej doktoranta tzn. o uzyskanych wynikach lub prowadzonych badaniach naukowych. Informacje te są najważnieszym elementem przy zaliczaniu kolejnego semestru studium doktoranckiego i dlatego proszę o rzetelne i wyczerpujące informacje.


Czerwiec 2008

 

Przypominam, że wszyscy DOKTORANCI zobowiązani do złożenia

 

          SPRAWOZDANIA,  OPINII opiekuna naukowego i INDEKSU,

 

DOKTORANCI 1 ROKU do 6 czerwca 2008,

DOKTORANCI wyższych lat do końca września 2008 *),

DOKTORANCI 4 ROKU proszeni są o dołączenie listy zaliczonych wykładów i przedmiotów literaturowych z podziałem na kategorie i podaniem liczby godzin.

 

*) UWAGA! Doktoranci 2 i 3 roku, którzy chcą uniknąć miesięcznej przerwy w otrzymywaniu stypendium, proszeni są o dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów przed 10 września 2008.

 

Sprawozdanie z pracy w semestrze zimowym powinno być złożone do końca lutego 2009.

 

 

Wyżej wymienione dokumenty podstawą do zaliczania kolejnych semestrów, i brane pod uwagę przy otwieraniu przewodów doktorskich.

Doktoranci, którzy nie złożą na czas wymaganych dokumentów znajdą się automatycznie na liście kandydatów do skreślenia.

 

Sprawozdanie powinno zawierać:

(a)   krótki opis prowadzonych badań i otrzymanych wyników,

(b)   spis referatów wygłoszonych na seminariach i konferencjach (i informację o udziale w konferencjach) ,

(c)    spis wysłuchanych wykładów i uzyskanych zaliczeń (w przypadku przedmiotu studiowanego literaturowo należy dostarczyć konspekt i spis literatury),

(d)   spis zrealizowanych zajęć dydaktycznych.

(e)    informację o takich wydarzeniach, jak publikacja pracy, otwarcie przewodu doktorskiego lub złożeniu rozprawy doktorskiej.

      

Jeśli opiekun potwierdzi treść sprawozdania swoim podpisem, nie ma potrzeby przepisywania informacji zawartych w sprawozdaniu w opinii.  Potrzebna jest tylko  OCENA pracy doktoranta, która może być dopisana do sprawozdania. (Proszę uprzejmie wziąć pod uwagę, że PODPIS NA SPRAWOZDANIU NIE STANOWI OCENY.)

                                                     

                                   

NADAL AKTUALNE INFORMACJE Z LAT UBIEGŁYCH

 

Czerwiec 2007

 

Niżej przytaczam wiadomość otrzymaną właśnie od pana Ruzika dotyczącą zaliczania studiów doktoranckich do stażu pracy:

 

Do kierowników studiów doktoranckich:

W związku z występującymi wątpliwościami co do zaliczania okresu odbywania
studiów doktoranckich do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia
pracownicze informuję, iż osobom zatrudnianym w Politechnice Warszawskiej,
które posiadały status doktoranta w dniu wejścia w życie ustawy Prawo o
Szkolnictwie Wyższym tj. 1 września 2005 r. i uzyskały stopień doktora,
wlicza się okres dobywania studiów doktoranckich, nie dłuższy niż 4 lata,
do wspomnianego okresu pracy. Powstałe niejasności związane z terminem
ukończenia studiów, a dniem uzyskania tytułu doktora, nie mają w tym
momencie znaczenia, jeśli oczywiście zostają zachowane powyższe warunki tj.
osoba ukończyła studia doktoranckie i uzyskała stopień doktora.
W związku z powyższym bardzo proszę o informowanie zainteresowanych osób
(doktorantów) o przysługujących im prawach, a także w miarę możliwości o
przekazanie informacji osobom (absolwentom studiów doktoranckich), które w
okresie po 1 września 2005 r. podjęły zatrudnienie w Politechnice
Warszawskiej o dokonanie sprawdzenia w biurze spraw osobowych PW czy okres
studiów doktoranckich został im wliczony do przysługujących im uprawnień
pracowniczych.

Serdecznie pozdrawiam
Rafał Ruzik
Przewodniczący Rady Doktorantów PW

 

Kwiecień 2007

 

Od kwietnia 2007 roku istnieje możliwość otrzymywania honorarium przez pracowników i doktorantów naszego wydziału za prace przyjęte do druku po 1 stycznia 2007 roku. Wysokość honorarium zależeć będzie od liczby punktów przyznanych za pracę. (Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie wydziałowej po zalogowaniu się.) Maszynopisy prac przyjętych do druku wraz z potwierdzeniem faktu przyjęcia należy składać bezpośrednio u prof. J. Wesołowskiego.

 

Sierpień 2006

 

Proszę wszystkich doktorantów o zgłaszanie do pani Pawlickiej i do pani dr Dryzek (dryzek@mini.pw.edu.pl ) informacji o każdej opublikowanej pracy.

Informacja powinna wyglądać następująco:

Imię nazwisko, tytuł pracy, pełna nazwa czasopisma nr (rok), strony.

Do pani Dryzek należy również dostarczyć pierwszą stronę pracy wraz z afiliacją.

 

Czerwiec 2006

 

Przypominam doktorantom czwartego roku, że zgodnie z regulaminem doktoranci kończący studia mogą otrzymać zaliczenie 4 roku po dostarczeniu egzemplarza pracy doktorskiej wraz z pozytywną oceną promotora. Doktoranci, którzy nie dostarczą do końca września gotowej rozprawy doktorskiej mogą starać się o przedłużenie o rok studiów doktoranckich. W tym celu należy złożyć podanie oraz opinię promotora zawierającą ocenę stopnia zaawansowania rozprawy i szansy na ukończenie pracy w ciągu jednego roku.

 

Kwiecień 2006

 

Przypominam, że nasi doktoranci zobowiązani są podawać w publikacjach jako afiliację nasz wydział. Proszę o tym nie zapominać!

 

Październik 2005

 

Przypominam wszystkim doktorantom, że wszystkie wyjazdy naukowe wymagają złożenia wniosku wyjazdowego, zgody Dziekana i Kierownika Studium.

 

Czerwiec 2005

 

Przypominam wszystkim doktorantom i ich opiekunom naukowym, że podjęcie przez doktoranta pracy zarobkowej (poza obowiązującym aktualnie pensum dydaktycznym) wymaga zgody opiekuna naukowego, i poinformowania o takiej zgodzie kierownika Studium.

 

10 listopad 2004

 

Przypominam ustalenie Rady Wydziału MiNI PW z dnia 31 maja 2001 roku:

 

Rada Wydziału MiNI akceptuje stanowisko Komisji ds. Studiów Doktoranckich stwierdzając, że warunkiem otwarcia przewodu doktorskiego jest złożenie publikacji do druku w recenzowanym wydawnictwie naukowym o zasięgu międzynarodowym (autorstwa lub współautorstwa doktoranta).

 

Październik 2004

 

Przypominam o dwóch punktach zawartych w porozumieniu o współpracy między Instytutem Matematycznym PAN i Wydziałem MiNI PW;

 

1. (a) Strony zapewniają doktorantom obu instytucji możliwość uczestniczenia i zaliczania wykładów, seminariów innych zajęć objętych programem studiów w każdej z instytucji. Zaliczenia tych zajęć będą respektowane przez obydwie strony zgodnie z obowiązującym w każdej instytucji regulaminem.

 

3. Doktoranci MiNI PW, poczynając od przyjętych w 2003 roku, mają zagwarantowany dostęp do Biblioteki IM PAN na tych samych zasadach co doktoranci IMPAN. W szczególności dotyczy to możliwości wypożyczania książek oraz limitów kserograficznych.

 

 Październik, 2004

 

· Istnieje możliwość starania się o kredyt studencki. Informacje są do wglądu u pani Pawlickiej.

 

· W przypadku podjęcia przez doktoranta decyzji o rezygnacji ze studiów doktorskich

na naszym wydziale, proszę opiekunów o niepodpisywanie zgody na rezygnację przed dostarczeniem pisemka od pani Pawlickiej o rozliczeniu się doktoranta ze zobowiązań wobec wydziału.

 

 

 Warszawa, 27 listopada 2003     

 

 

                       Uchwała Rady Studium Doktoranckiego Wydziału MiNI

       dotycząca form zaliczania obowiązujących doktorantów wykładów i seminariów

 

 

  1. Uczestnictwo w wykładach (wykładach z ćwiczeniami, warsztatach) kończy się egzaminem lub zaliczeniem. (Samo uczestnictwo nie jest wystarczające do zaliczenia.)

 

  1. Przedmioty studiowane literaturowo kończą się egzaminem lub zaliczeniem.

Razem ze sprawozdaniem semestralnym doktorant zobowiązany jest dostarczyć konspekt przedmiotu ze spisem  literatury.

 

  1. Z ogólnego limitu 180 godzin można przeznaczyć na wchodzące w zakres zaliczeń przedmioty studiowane literaturowo do 120 godzin.

 

  1. Udział w konferencjach, szkołach, kolokwium IMPAN, konwersatoriach PW,  

      seminariach nie wlicza się do obowiązkowego limitu wykładów (180 + 120 + 60

      godzin), natomiast powinien  zostać uwzględniony w sprawozdaniu.