2011

Temat
Lokalizowanie obszarów zielonych na rastrach mapy zasadniczej
Kierunek Informatyka
Dyplomant Adrian Sroka  (Obroniona 16.10.2012)
Opis Stosowane przez geodetów mapy zasadnicze, zawierają informacje o umiejscowieniu roślinności. Przy pomocy specjalnych symboli zaznaczane są pojedyncze drzewa, liściaste i iglaste, a także krzewy i trawniki. Obiekty są zaznaczane symbolami wieloelementowymi, co utrudnia ich lokalizację i rozpoznanie.

Celem pracy jest zaproponowanie metod pozwalających na lokalizację i rozpoznanie pojedynczych obiektów symbolizujących roślinność i określenie na ich podstawie zasięgu terenów zielonych.
Literatura Stapor K. Automatyczna klasyfikacja obiektów, EXIT, Warszawa 2005
Instrukcja Techniczna K-1. Mapa zasadnicza, http://www.geogis.com.pl/download/Instrukcja_K1_wydII.pdf

 

Temat
Budowa modelu 3D na podstawie punktów zlokalizowanych na wielu zdjęciach
Kierunek Informatyka
Dyplomant Katarzyna Sawicka  (Obroniona 14.02.2013)
Opis Metody dopasowywania punktów pozwalają na odnalezienie tego samego punktu na wielu zdjęciach przedstawiających różne widoki tego samego obiektu. Uzyskuje się w ten sposób listę współrzędnych z dwuwymiarowej przestrzeni zdjęć opisujących punkt umieszczony w trójwymiarowej przestrzeni sceny. Uzyskanie większej ilości sparowanych punktów z różnych zdjęć pozwala na stworzenie trójwymiarowego modelu obiektu.

Celem pracy jest analiza istniejących lub zaproponowania nowych metod pozwalających na odtworzenie modelu 3D na podstawie listy współrzędnych 2D opisujących punkty ze zdjęć.

Literatura Hartley, R. I., Zisserman, A., Multiple View Geometry in Computer Vision, Cambridge University Press, 2000
Cyganek Bogusław, Siebert J. Paul: “An Introduction to 3D Computer Vision Techniques and Algorithms”, Wiley, 2009.

 

Temat
Analiza trasy rowerowej wraz z optymalizacją dynamiki przejazdu
Kierunek Informatyka
Dyplomant Damian Ryciak (Obroniona 02.07.2013)
Opis Trasa rowerowa jest przedstawiona jako ciąg punktów opisanych współrzędnymi, wraz z wysokością, które są osiągane w konkretnej chwili podczas przejazdu. Mając dane pochodzące z wielu przejazdów można wyznaczyć odrębne etapy trasy, różniące się możliwą do osiągnięcia prędkością przejazdu. Może to wynikać z czynników zawartych bezpośrednio w analizowanych danych (przewyższenia) jak i z czynników o których dostępne są tylko informacje pośrednie (sygnalizacja świetlna).

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy danych opisujących wielokrotne przejazdy trasą rowerową i zaproponowanie rozwiązań, które na ich podstawie będą optymalizować przejazd po danej trasie, a także po innych trasach o zbliżonej charakterystyce.

Literatura Dobosz, Marek, Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, EXIT, 2004
Rutkowski, Leszek, Metody i techniki sztucznej inteligencji PWN, 2009

  

Temat
Analiza scenariuszy tworzenia odwołań do Web Services z wykorzystaniem różnych środowisk IDE, ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania WS-Security
Kierunek Informatyka
Dyplomant Paweł Baran (Obroniona 28.03.2013)
Opis Celem pracy jest porownanie metod tworzenia zarówno samych usług sieciowych (WebServices) jak i aplikacji klienckich w zależności od zastosowanych środowisk IDE. Należy wziąć pod uwagę zarówno usługi sieciowe w architekturze zorientowanej na usług SOA (ang. Service Oriented Architecture) jak i w architekturze zasobowej (ang. Resource Oriented Architecture) z modelem usług sieciowych REST (REpresentational State Transfer).

Ze strony IDE pod uwagę należy wziąć środowiska programistyczne Oracle obsługujące J2EE , Microsoft Visual Studio .Net (C#, VC++, VB), oraz języki skryptowe: PHP, ewentualnie Perl i Python.

W pracy należy przedstawić ocenę sposobu implementacji części serwerowej i klienckiej usług sieciowych ze szczególnym uwzględnieniem szybkości działania (aplikacja czasu quasi-rzeczywisytego), przeprowadzić testy wydajnościowe usług i klientów oraz ocenić stopień wspierania standardów web services security.

Literatura Leonard Richardson, Sam Ruby, David Heinemeier Hansson, RESTful Web Services, O’Reilly, 2007
Gustavo Alonso, Fabio Casati, Harumi Kuno, Vijay Machiraju, Web Services: Concepts, Architectures and Applications (Data-Centric Systems and Applications), Springer, 2010
Ramarao Kanneganti and Prasad A Chodavarapu, SOA Security, Manning Publications, 2008

 

Temat
Automatyczna weryfikacja poprawności przestrzennej bazy danych na podstawie
ortofotomapy dostarczanej przez WMS
Kierunek Informatyka
Dyplomant Artur Ambroziak (Obroniona 06.07.2012)
Opis Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej coraz częściej publikują swoje zasoby w Internecie przy pomocy usług sieciowych. Przy pomocy Web Map Service (WMS), można uzyskać dla zadanego terenu jego obraz ze zdjęć lotniczych. Udostępniane są także informacje o przechowywanych w przestrzennej bazie danych obiektach powierzchniowych takich jak działki czy budynki. Pozwala to na dokonanie weryfikacji zgodności obu źródeł danych.

Celem pracy będzie zbudowanie aplikacji, która na zdjęciach lotniczych pozyskanych z serwisu WMS zlokalizuje budynki. Następnie, łącząc się za pośrednictwem usługi sieciowej do przestrzennej bazy danych zweryfikuje istnienie zlokalizowanego obiektu w zasobach ośrodka dokumentacji.
 

Literatura Ciołkosz, A., Miszalski, J. Olędzki, J. Interpretacja zdjęć lotniczych, PWN 1999
Stapor K. Automatyczna klasyfikacja obiektów, EXIT, Warszawa 2005
Jacek Koronacki & Jan Cwik. Statystyczne systemy uczace sie. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, ii wydanie, 9 2008.