Powrót na stronę UNIX

Tematyka zadania: sygnały
Sprawdzający: Marcin Borkowski
Oddanie zadania: do katalogu: /home2/samba/borkowskim/unix/

Program uruchamiany jest z dowolną niezerową ilością parametrów, każdy parametr jest przeznaczony do wysłania do oddzielnego procesu potomnego. Z każdego parametru uwzględniamy tylko pierwszy znak.

Początkowo proces rodzic uruchamia tyle procesów potomnych ile parametrów wywołania posiada. Następnie rozpoczyna wysyłanie do nich znaków w postaci binarnej zakodowanych w 8 sygnałach SIGUSR1(0) albo SIGUSR2(1)

Wysyłanie do wszystkich potomków musi odbywać się równolegle t.j. do pierszego potomka wysyłamy 1 bit pierszego parametru, potem do drugiego potomka 1 bit 2 parametry i tak az do 8 bitu ostatniego parametru do ostatniego potomka.

Po rozesłaniu sygnałów proces rodzic czeka na zakończenie się procesów potomnych po czym sam się kończy.

Proces potomny oczekuje na sygnały od procesu rodzica. Jeśli w czasie 10ms otrzyma wszystkie wypisuje wynik, w p.p. wypisuje tekst PORAZKA.

Szczególna uwagę zwracamy na:
Powrót na stronę UNIX