Ćwiczenia

 1. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
 2. Na ćwiczeniach zdobywa się punkty, biorąc udział w pisemnych sprawdzianach (2 kolokwia po 20 punktów) oraz pisząc kartkówki (5 kartkówek po 2 punkty).
 3. Osoby, które przedstawią zaświadczenie lekarskie, świadczące o niemożności uczestnictwa w kolokwium, mają możliwość zaliczenia go w innym, uzgodnionym z prowadzącym ćwiczenia, terminie. Nie dotyczy to kartkówek.
 4. Pod koniec semestru otrzymuje się ocenę z ćwiczeń, wg następującej tabeli:

  50% (czyli 25pkt.)na ocenę 3
  60% (czyli 30pkt.)na ocenę 3,5
  70% (czyli 35 pkt.)na ocenę 4
  80% (czyli 40 pkt.)na ocenę 4,5
  90% (czyli 45 pkt.)na ocenę 5

 5. Osoby, które nie zaliczyły ćwiczeń, mogą to zrobić na kolokwium poprawkowym, które odbędzie się na ostatnim wykładzie. Kolokwium będzie się składało z pewnej ilości prostych i podstawowych zadań i aby zaliczyć ćwiczenia należy otrzymać 70% możliwych do zdobycia punktów.
 6. Do kolejnej próby zaliczenia ćwiczeń można przystąpić w sesji poprawkowej we wrześniu. W przypadku pozytywnego wyniku student przystępuje do egzaminu.
 7. Egzamin

 8. Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie osoby, które maja zaliczone ćwiczenia.
 9. W sesji zimowej są dwa terminy egzaminu pisemnego. Trzeci termin jest w sesji poprawkowej - we wrześniu.
 10. Egzamin składa się z części pisemnej i następującej po nim części ustnej. Student otrzymuje ocenę łączną z tych dwóch części egzaminu.
 11. Jeżeli ocena z egzaminu jest pozytywna (>2), to ocena z przedmiotu jest wypadkową oceny z ćwiczeń i egzaminu obliczaną w następujący sposób: 0,4 x ocena z ćwiczeń + 0,6 x ocena z egzaminu (zaokrąglenie zawsze w stronę oceny z egzaminu).
 12. Studentowi, który otrzymał co najmniej 50% punktów z części pisemnej egzaminu może być zaproponowana ocena z egzaminu, jednak nie wyższa niż 4. Jeśli nie odpowiada mu taka ocena, przystępuje do egzaminu ustnego.
 13. Uzyskanie przez studenta 45% punktów z egzaminu pisemnego dopuszcza go do egzaminu ustnego.
 14. Otrzymanie z egzaminu pisemnego mniej niż 45% punktów oznacza ocenę niedostateczną z całego egzaminu.
 15. Student ma prawo przystąpić do egzaminu w obu terminach. Jeżeli ocena wynikająca z pierwszego egzaminu nie jest dla studenta satysfakcjonująca - może przystąpić do egzaminu powtórnie w terminie poprawkowym.
 16. Do egzaminu ustnego można podejść co najwyżej trzy razy w ciągu roku akademickiego.
 17. Na kolokwiach i na egzaminie studenci nie mogą korzystać z żadnych materiałów pomocniczych.