Ćwiczenia

 1. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
 2. Na ćwiczeniach zdobywa się punkty, biorąc udział w 2 pisemnych sprawdzianach (po 20 pkt) oraz robiąc samodzielnie testy z Samouczka, udostępniane przez prowadzącego przedmiot (za 20 pkt). W sumie z ćwiczeń można otrzymać 60 pkt.
 3. Osoby, które przedstawią zaświadczenie lekarskie, świadczące o niemożności uczestnictwa w kolokwium, mają możliwość zaliczenia go w innym, uzgodnionym z prowadzącym ćwiczenia, terminie.
 4. Pod koniec semestru otrzymuje się ocenę z ćwiczeń, wg następującej zasady:

  • Na ocenę 3 wymagane jest 50% punktów z ćwiczeń (30 pkt.) oraz 40% z samych kolokwiów (16 pkt z kolokwiów).
  • Na ocenę 3,5 wymagane jest 60% punktów z ćwiczeń (36 pkt.) oraz 50% z samych kolokwiów (20 pkt z kolokwiów).
  • Na ocenę 4 wymagane jest 70% punktów z ćwiczeń (42 pkt.) oraz 60% z samych kolokwiów (24 pkt z kolokwiów).
  • Na ocenę 4,5 wymagane jest 80% punktów z ćwiczeń (48 pkt.).
  • Na ocenę 5 wymagane jest 90% punktów z ćwiczeń (54 pkt.).

 5. Osoby, które nie zaliczyły ćwiczeń, mogą to zrobić na kolokwium poprawkowym, które odbędzie się na ostatnim wykładzie. Kolokwium będzie się składało z pewnej ilości prostych i podstawowych zadań i aby zaliczyć ćwiczenia należy otrzymać 70% możliwych do zdobycia punktów.
 6. Do kolejnej próby zaliczenia ćwiczeń można przystąpić w sesji poprawkowej we wrześniu. W przypadku pozytywnego wyniku student przystępuje do egzaminu.
 7. Egzamin

 8. Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie osoby, które maja zaliczone ćwiczenia.
 9. Egzamin składa się z części pisemnej i następującej po nim części ustnej. Student otrzymuje ocenę łączną z tych dwóch części egzaminu.
 10. Studenci, którzy uzyskali z ćwiczeń ocenę 4,5 lub 5 oraz otrzymali z samych kolokwiów 80% punktów (32 pkt.) są zwolnieni z części pisemnej egzaminu. Przystępują tylko do egzaminu ustnego.
 11. Otrzymanie z egzaminu pisemnego mniej niż 45% punktów oznacza ocenę niedostateczną z całego egzaminu.
 12. Uzyskanie przez studenta co najmniej 45% punktów ale mniej niż 50% z egzaminu pisemnego dopuszcza go do egzaminu ustnego.
 13. Studentowi, który otrzymał co najmniej 50% punktów z części pisemnej egzaminu może być zaproponowana ocena z egzaminu, jednak nie wyższa niż 4. Jeśli nie odpowiada mu taka ocena, przystępuje do egzaminu ustnego.
 14. Jeżeli ocena z egzaminu jest pozytywna (>2), to ocena z przedmiotu jest wypadkową oceny z ćwiczeń i egzaminu obliczaną w następujący sposób: 0,4 x ocena z ćwiczeń + 0,6 x ocena z egzaminu (zaokrąglenie zawsze w stronę oceny z egzaminu).
 15. W sesji zimowej są dwa terminy egzaminu pisemnego. Trzeci termin jest w sesji poprawkowej - we wrześniu.
 16. Student ma prawo przystąpić do egzaminu w obu terminach. Jeżeli ocena wynikająca z pierwszego egzaminu nie jest dla studenta satysfakcjonująca - może przystąpić do egzaminu powtórnie w następnym możliwym terminie.
 17. Do egzaminu ustnego można podejść co najwyżej trzy razy w ciągu roku akademickiego.
 18. Na kolokwiach i na egzaminie studenci nie mogą korzystać z żadnych materiałów pomocniczych.