Matematyka dyskretna 2


Zasady zaliczenia

 1. Ocena z przedmiotu jest wypadkową ocen z ćwiczeń, egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego.
 2. Na ćwiczeniach odbędą się dwa kolokwia, każde za 20 pkt. Termin kolokwiów będzie wspólny dla wszystkich grup i ogłoszony na zajęciach.
 3. Za aktywność na ćwiczeniach można dostać maksymalnie 10 pkt.
 4. Osoby, które dostaną z ćwiczeń co najmniej 45 pkt. są zwolnione z pisania egzaminu pisemnego.
 5. Za egzamin pisemny można uzyskać maksymalnie 50 pkt.
 6. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 50 pkt. z egzaminu i ćwiczeń (w sumie) lub zwolnienie z egzaminu.
 7. W zależności od sumy punktów z ćwiczeń i egzaminu pisemnego, można uzyskać następujące oceny:
  50-59 3.0
  60-69 3.5
  70 i więcej 4.0.
  Ocenę 4.0 mogą też uzyskać osoby zwolnione z egzaminu pisemnego.
 8. Osoby, które po ćwiczeniach i egzaminie pisemnym uzyskały ocenę 4.0 mogą przystąpić do egzaminu ustnego. Jest to jedyny sposób uzyskania ocen 4.5 i 5.0.
 9. Przystępując do egzaminu ustnego nie ma gwarancji utrzymania oceny 4.0.

Literatura

 1. J. A. Bondy, U. S. R. Murty, Graph Theory with Applications, American Elsevier Publishing Co., Inc., 1976
 2. R. Diestel, Graph theory, Springer GTM 173, 5th edition 2016
 3. Materiały w systemie e-mini