SPRAWY SOCJALNE I DOMY STUDENCKIE

Prodziekan ds. studenckich:  dr Tomasz Traczyk: tomtracz@mini.pw.edu.pl
Aktualności | Stypendia | Domy studenckie | Zdrowie | Kredyty | Absolwenci | Linki

SYSTEM POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

Przepisy dotyczące systemu pożyczek i kredytów studenckich regulują akty prawne:

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami o kredyt studencki mogą się ubiegać studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych oraz uczestnicy studiów doktoranckich.

Podstawowe cechy kredytu:

  1. Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów, w tym studiów doktoranckich.
  2. Kredyt jest wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich - przez okres 4 lat.
  3. Kredyt jest wypłacany przez 10 miesięcy w roku akademickim.
  4. Wysokość miesięcznej transzy kredytu jest ustalana na rok akademicki.
  5. Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego spłacanego przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej NBP.
  6. Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od ukończenia studiów.
  7. Spłata kredytu trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu.
  8. Na wniosek kredytobiorcy bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu kredytobiorcy.
  9. Kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni.
  10. W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową (choroba, wypadek etc.) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (niepełnosprawność).

Szczegółowe informacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://www.nauka.gov.pl/mein/index