SPRAWY SOCJALNE I DOMY STUDENCKIE

Prodziekan ds. studenckich:  dr Tomasz Traczyk: tomtracz@mini.pw.edu.pl
Aktualności | Stypendia | Domy studenckie | Zdrowie | Kredyty | Absolwenci | Linki

STYPENDIA

Zasady i tryb przyznawania stypendiów zawarte są w przepisach:

                                     Nowy Regulamin, na rok akademicki 2015/2016 oraz inne przepisy i formularze na stronie:
                                               
                                                www.bss.ca.pw.edu.pl

                    Termin składania podań: od 1 do 15 października 2015 r.
W roku akademickim studenci mogą składać wnioski o przyznanie stypendium lub zapomogi  w terminie do 15 dnia miesiąca.
Przyznane świadczenia są wypłacane w następnym miesiącu. W czasie wakacji nie przyjmuje się podań i nie wypłaca świadczeń.

Komisja Stypendialna Wydziału MiNI dla studentów          

           
                 Komisja Stypendialna Wydziału MiNI dla doktorantów          

Rodzaje pomocy materialnej wypłacanej z Funduszu Pomocy Materialnej PW:

1. Stypendia socjalne,  stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania (patrz Regulamin...), zapomoga

                                   Szczegółowe informacje na stronie Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej
                                                                                                            oraz                                                                                          
                                                                                                 www.bss.ca.pw.edu.pl     
                                                                                                        Pomoc Materialna           
                              

                  Ważne informacje dodatkowe:

         Należy obowiazkowo zapoznać się z załącznikiem  do Regulaminu. Są to zasady ustalania i udokumentowania dochodu, gdzie w sposób przystępny opisane są obowiązujące

            dokumenty niezbędne przy ustalaniu wysokości dochodu studenta ubiegającego się o stypendium socjalne  i stypendium zwiększone z tytułu zamieszkania.      

                   

2. Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych                                                                            

      Potrzebne dokumenty: wniosek o przyznanie stypendium oraz ważne orzeczenie o niepełnosprawności.

            3. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe

   Szczegółowe informacje zostały przekazane pocztą elektroniczą na indywidualne konta poczty wewnętrznej Wydziału MiNI,

   są również zamieszczone w systemie Rankingowo - Stypendialnym

       Lista rankingowa:  

                                                          https://gamma.mini.pw.edu.pl/ranking/

             4. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe

Zasady przyznawania punktów za wyniki w sporcie są zawarte w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Warszawskiej.

5. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia artystyczne

 Stypendia Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie

Zasady i tryb przyznawania w/w stypendiów zawarte są w przepisach:

    Obowiązujące formularze na stronach Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego.