SPRAWY SOCJALNE I DOMY STUDENCKIE

Prodziekan ds. studenckich:  dr Tomasz Traczyk: tomtracz@mini.pw.edu.pl
Aktualności | Stypendia | Domy studenckie | Zdrowie | Kredyty | Absolwenci | Linki

ZDROWIE

Opieka zdrowotna studentów

Przepisy regulujące dostęp studentów do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia:

Szczegółowe informacje: www.nfz-warszawa.pl

W czasie studiów studenci leczą się w dowolnie wybranych placówkach medycznych. Na potwierdzenie zgłoszenia do NFZ przychodnie mogą poprosić o formularze zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego rodziców i zgłoszenia dzieci przez rodziców, potrzebna też ważna legitymacja studencka.

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Studenci mogą dobrowolnie ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach zbiorowej polisy ubezpieczeniowej.

Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń oraz w Kwesturze Politechniki Warszawskiej Budynek Administracji, ul. Noakowskiego 18/20, klatka B, III piętro, pok. 325, telefon (22) 234- 66-42.