MD


Matematyka Dyskretna

Poprawa kolokwiów 4.09 (sobota) g 13:30 sala 422A.

Zestaw 1 - Indukcja

Zestaw 2 - Zliczanie

Zestaw 3 - Tożsamości

Zestaw 4 - Liczby podziału

Zestaw 5 - Zasada włączania - wyłączania

Zestaw 6 - Funkcje tworzące

Zestaw 7 - Notacja O()

Zestaw 8 - Kody

Zestaw 9 - Grafy

Zestaw 10 - Drzewa, spójność

Zestaw 11 - Obwód Eulera, Cykl Hamiltona

Zestaw 12 - Kolorowanie grafów

Zestaw 13 - Planarność

Zestaw 14 - Skojarzenia, sieci

Zestaw 15 - Liczba Ramseya

 

Zestaw 16 - Matroidy


Literatura podstawowa:

  1. W. Lipski, W. Marek, Analiza kombinatoryczna, PWN, Warszawa 1986.
  2. W. Lipski, Kombinatoryka dla programistów, Warszawa, WNT 1989.
  3. Z. Palka, A. Ruciński, Wykłady z Kombinatoryki, cz. 1, WNT, Warszawa 1998.
  4. V. Bryant, Aspekty kombinatoryki, WNT, Warszawa 1997.
  5. R. J. Wilson, Wstęp do teorii grafów, PWN, Warszawa 1998.
  6. R. Diestel, Graph Theory, Springer-Verlag 1997,2000,2005 http://www.math.uni-hamburg.de/home/diestel/books/graph.theory/GraphTheoryIII.pdf
  7. http://users.utu.fi/harju/graphtheory/graphtheory.html

Regulamin zaliczenia przedmiotu: Podstawę zaliczenia stanowią dwa kolokwia po 16 punktów, aktywność na ćwiczeniach 8pkt. Razem 40 pkt.  Ocena 3.0 – od 20pkt, 3.5 – od 24 pkt, 4.0 – od28pkt, 4.5 – od 32pkt, 5.0 – od 36pkt.  Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa, dopuszczalna dwa razy nieusprawiedliwiona nieobecność. Osoby które w obu semestrach otrzymają co najmniej 32 pkt są zwolnione z egzaminu oceną średnią (przeważa semestr zimowy).

Istnieje możliwość poprawy kolokwiów w sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim.

Nie ma możliwości poprawy kolokwiów w semetrze zimowym.Autoryzowany konspekt wykładu-grafy (2006) - redakcja Michał Okulewicz

kolokwia z poprzednich lat

Kolokwium 1 2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010

Kolokwium 2 2004|2005|2006|2007|2008|2009

Kolokwium 3 2004|2005|2006|2007|2008|

Kolokwium 4 2004|2005|2006|2007|2008|

Kolokwia poprawkowe (lato)

Two midterm tests each for 16 points, 8 points for activity on exercises. Mark 3.0 for 20-23,5 points, 3.5 for 24-27,5 p, 4.0 for 28-31,5 p, 4.5 for 32-35,5 p, 5.0 for 36-40 p. Presence on exercises is obligatory, maximum two unexplained absences.