MD Zaoczne

Matematyka Dyskretna Studia Zaoczne

Jedyny termin egzaminu we wrześniu to 4 września.


Lista twierdzeń obowiazujących na egzaminie z dowodami
   1. Twierdzenie Eulera (z dowodem lematu)
   2. Twierdzenia Diraca lub Ore
   3. Charakteryzacja grafów dwudzielnych (to że nie zawierają nieparzystych cykli)
   4. Formuła Eulera
   5. Twierdzenie o 4 kolorach, ewentualnie o 5 kolorach.

Zestaw 1 - Indukcja,

Zestaw 2 - Zliczanie, Zasada wł-wył,

Zestaw 3 -  Grafy

Zestaw 4 - Spójność, obwód Eulera, cykl Hamiltona, kolorowanie

Zestaw 5 - Planarność

kolokwia z zeszłych lat

kolokwium 1 2007 | 2008 | 2009|2010
kolokwium 2 2007 | 2008 | 2009

Sylabus

Program przedmiotu:

1. Indukcja matematyczna, definicje rekurencyjne, równania rekurencyjne, asymptotyka,   notacja O().

2-4. Podstawy kombinatoryki - podstawowe struktury kombinatoryczne, permutacje, kombinacje, współczynniki Newtona, podstawowe metody zliczania, tożsamości kombinatoryczne, zasada włączania-wyłączania.

5. Podstawy teorii grafów - podstawowe pojęcia.

6. Drzewa, minimalne drzewa rozpinające, algorytm Kruskala.

7. Spójność, twierdzenie Mengera.

8. Obwód i ścieżka Eulera.

9-10. Cykl i ścieżka Hamiltona, problem komiwojażera.

11-12. Planarność, formuła Eulera, twierdzenie Kuratowskiego.

13. Kolorowanie krawędzi, indeks chromatyczny, twierdzenie Vizinga.

14. Kolorowanie wierzchołków, liczba chromatyczna.

15. Twierdzenie Halla, skojarzenia.

        Przedmioty poprzedzające: Elementy logiki i teorii mnogości.

Literatura podstawowa:

  1. V. Bryant, Aspekty kombinatoryki, WNT, Warszawa 1997.
  2. W. Lipski, Kombinatoryka dla programistów, Warszawa, WNT 1989.
  3. R. J. Wilson, Wstęp do teorii grafów, PWN, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca:

  1. Z. Palka, A. Ruciński, Wykłady z Kombinatoryki, cz. 1, WNT, Warszawa 1998.
  2. W. Lipski, W. Marek, Analiza kombinatoryczna, PWN, Warszawa 1986.
  3. R. Diestel, Graph Theory, Springer-Verlag 1997,2000,2005 http://www.math.uni-hamburg.de/home/diestel/books/graph.theory/GraphTheoryIII.pdf
  4. http://users.utu.fi/harju/graphtheory/graphtheory.html
Regulamin zaliczenia przedmiotu: Podstawę zaliczenia stanowią dwa kolokwia po 16 punktów, aktywność na ćwiczeniach 8pkt oraz egzamin. Razem 100 pkt.  Ocena 3.0 – 50-59 pkt, 3.5 – 60-69 pkt, 4.0 – 70-79 pkt, 4.5 – 80-89 pkt, 5.0 – 90-100 pkt. Nie ma możliwości poprawy kolokwiów. Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa, dopuszczalna dwa razy nieusprawiedliwiona nieobecność.